SELAMAT DATANG di blog "mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com (co.id)", SEMOGA BERMANFAAT apa-apa yang kami tuliskan di sini ...,"Selamat Berkarya", Semoga Tuhan Merahmati Kehidupan Kita Dengan Kesehatan, Cinta Yang Mendamaikan, Rezeki Yang Penuh Berkah, Dalam Usia Yang Panjang Dan Bahagia. SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H, MINAL 'AIDZIN WAL FAAIZIIN. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhaanahu Wa Ta'aalaa. Aamiin. "

TEKNIK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB


BAB I
PENDAHULUAN
A.     Latar Belakang
Bahasa merupakan alat komunikasi yang komplek, maka dalam pembelajarannya diperlukan banyak jalan/ cara. Belajar Bahasa Arab (asing) berbeda dengan belajar bahasa ibu. Oleh karena itu prinsip dasar pengajarannya harus berbeda, baik menyangkut metode (model pengajaran), materi maupun proses pelaksanaan pengajarannya. Bidang keterampilan pada penguasaan Bahasa Arab meliputi kemampuan menyimak (listening competence/ mahaarah al – Istima’), kemampuan berbicara (speaking competence/ mahaarah al-takallum), kemampuan membaca (reading competence/ mahaarah al-qira’ah), dan kemampuan menulis (writing competence/ mahaarah al – Kitaabah).
Berdasarkan keterangan di atas, maka makalah ini akan kami beri judul "Teknik Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Arab".
B.    Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1.  Apa saja teknik pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab ?
2.  Apa tujuan dari teknik tersebut ?
3.  Bagaimana isi dari teknik tersebut ?

C.    Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah agar kita dapat mengetahui :
1.  Macam-macam teknik pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab.
2.  Tujuan dari teknik tersebut.
3.  Isi dari teknik tersebut.
 
 
BAB II
Teknik Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Arab

1.     Teknik-teknik Pengajaran Bahasa

Tekhnik-tekhnik yang dikenal dalam pengajaran bahasa antara lain :
1.         Teknik latih tubi,
2.         Teknik simulasi,
3.         Teknik main peranan,
4.         Teknik sumbangsaran,
5.         Teknik permainan bahasa,
6.         Teknik soal jawab,
7.         Teknik bercerita,
8.      Teknik drama,
9.      Teknik inkuiri,
10.   Teknik perbincangan,
11.   Teknik forum,
12.      Teknik pembahasan,
13.      Teknik kuiz.
2.     Tujuan Teknik
1.   Menarik Minat murid,
2.   Menambah perhatian siswa,
3.   Membangkitkan rasa ingin tahu.
3.     Isi Teknik
1.            Latih - Tubi

a. Teknik latih tubi adalah aktivitas pengulangan fakta-fakta atau kecakapan yang dipelajari.
b.  Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran.
c. Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
d.  Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, dan berfikir.
e. Berazaskan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
f. Mengikuti teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa yaitu :
1).    Sebutan (accent) yaitu menyebut patah-patah perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam suatu situasi.
2). Tata bahasa (grammar) yaitu penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.
3). Perbendaharaan kata (vocabulary) yaitu meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai dengan mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.
4). Kefasihan (fluency) yaitu menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.
5). Kefahaman (comprehension) yaitu latihan memahami soal dan memberikan jawaban yang wajar. 

2.            Teknik Simulasi

a.  Simulasi diibaratkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenarnya yang memerlukan interaksi sesama berdasarkan peranan masing-masing bagi pembuat keputusan dalam menyelesaikan masalah, isu atau tugas semula.
b.      Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar.
c.     Dalam proses ini pelajar diwajibkan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.
d.      Melalui teknik ini berbagai kemahiran dapat digabungkan dan ditingkatkan terutama dalam kemahiran membaca dan menulis.
e.   Dapat mewujudkan berbagai aktifitas menarik yang menjadi sumber motivasi bagi pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

3.    Teknik Main Peranan

a. Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
b.  Pelajar diberi peran sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
c.  Main peranan ialah dramatisasi yang tidak dengan menghafalan skrip, dimana pelaku-pelakunya mencoba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikannya sendiri berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
d.  Proses ini biasanya dimulai dengan memikirkan masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui film, televisi, mendengar rekaman dan sebagainya.

4.    Teknik Sumbangsaran

a. Teknik ini dikenal juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap orang menyumbangkan pendapat dan idea.
b. Boleh didekati sebagai aktivitas permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktivitas perbincangan yang lebih serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universitas dan latihan profesional.
c.  Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitis.
Tujuan Sumbang Saran :

1).       Topik perbincangan sesuai dengan kemampuan dan minat murid.
2).       Garis panduan guru harus ringkas dan jelas.
3). Semua cadangan dan idea yang dikemukakan harus dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
d.  Setiap kumpulan harus memilih pengurus yang betul-betul layak.
e.   Setiap orang diberi peluang untuk mengemukakan cadangan.
f.    Pelajar haruskan menyumbang beberapa idea.
g.  Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan.
h.  Pastikan waktu untuk sesi sumbangsaran adalah mencukupi.
i.    Diharuskan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? ).
j.    Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik. 
5.      Teknik Permainan Bahasa

a.  Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
b. Pelibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi latihan intensif, pembelajaran yang bermakna dan sebagai alat dianogstik.
c.  Kebanyakan aktivitas yang dijalankan akan menggunakan berbagai kemahiran berbahasa diantaranya kemahiran mendengar, berbicara, membaca dan menulis.
d.  Permainan bahasa mempunyai tujuan yang sesuai dengan keputusan departemen pendidikan. Hal ini diterapkan melalui objektifitas yang tersirat dalam permainan bahasa tersebut yaitu :
1).    Merangsang interaksi verbal pelajar.
2).    Menambah kefasihan dan keyakinan.
3).    Menyediakan konteks pembelajaran.
4).    Sebagai alat yang dapat mengatasi rasa bosan.
Contoh dari tekhnik ini adalah mencocokkan gambar satu dengan gambar yang lainnya yang sekiranya sesuai/ cocok. Akan tetapi sebelum pencocokan gambar dimulai terlebih dahulu semua gambar dikumpulkan atau dicampur menjadi satu.
 
6.      Teknik Soal – Jawab

a.  Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.
b. Pemilihan teknik ini bukan karena  mudah dilaksanakan, tetapi karena untuk mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
c.Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soal-soal yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar disuruh menjawab semampunya.
d.  Soal-soal yang dikemukan memerlukan pelajar untuk berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajarkan.
e.  Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
1).    Untuk menilai pengetahuan bahasa murid.
2).     Untuk mengharskan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
3).    Untuk mendorong pelajar agar dapat menyusun dan menguraikan bahan yang diajarkan.
7.      Teknik Bercerita

a. Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecakapan berbahasa karena cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
b.  Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tata bahasa.
c. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, berbicara, membaca dan menulis.
d.  Perkembangan cerita hendaklah di perhatikan.
e.  Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
1).  Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
2).    Kaji cerita itu dan coba masukkan aspek-aspek bahasa.
3).    Hafalkan frasa atau ayat-ayat penting.
4).    Latihan bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
5).    Guru bercerita sampai selesai.
6).    Guru boleh menggunakan gambar, atau objek-objek sebenarnya.[1]

8.      Teknik  Drama

a. Sering digunakan dalam kaidah komunikatif dan kaidah yang berasaskan pendekatan induktif yaitu kaidah terus, elektif dan audiolingual.
b. Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan lain-lain) yang berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
c. Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajarinya.
d.  Pelajar bebas mengusulkan sesuatu dan  membuat penemuan.
e.  Drama berperan sebagai ragam pembelajaran yaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
f.    Dapat menimbulkan kesan pembelajaran kepada pelajar.
9.      Teknik Inkuiri

a.  Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
b.  Merangkum aspek-aspek soal penyelidikan untuk mendapatkan jawaban atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
c.   Dapat menimbulkan daya refleksi di kalangan pelajar.
d. Merupakan satu kaidah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativitas pelajar karena pelajar sering mengemukakan soal ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan berbagai soal.
e.  Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuk memberi latihan yang dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pengendalian teknik inkuiri ialah :
1).    Proses mengenali masalah,
2).    Mengkaji pemikiran,
3).    Mengumpul pendapat,
4).    Menganalisis,
5).    Membuat rumusan.
10.   Teknik Perbincangan
a. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktivitas mengeluarkan dan mengulas pendapat tentang sesuatu pembahasan. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat (Kementerian Pendidikan 1990:85).
b.Teknik perbincangan adalah satu aktivitas pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan di kalangan pelajar dan dalam pengawasan seorang guru.
c.   Melibatkan aktivitas perbincangan antara pelajar dengan bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik.
d.  Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk berdiskusi terutama dalam aktivitas secara formal. Latihan ini bukan saja sekedar mempertajamkan pikiran tetapi justru dapat melatih kepekaan pelajar untuk berdiskusi dan mengeluarkan pendapat.
e.  Peranan guru akan berubah-ubah karena aktivitas ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
f.    Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
1). Guru menarik perhatian murid kepada tema perbincangan yang akan dijalankan.
2).   Guru membagi murid menjadi beberapa kelompok kemudian memilih seorang ketua bertanggungjawab untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dengan baik.
3).    Guru kemudian menugaskan setiap kelompok salah seorang untuk berdiskusi dengan kelompok lain.
g.  Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kelompok ke  kelompok yang lain, maka guru menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan ke arah yang betul
h.  Setelah perbincangan selesai, guru boleh meminta laporan dari setiap kelompok. Hasil perbincangan boleh dicatat  di papan tulis untuk mengetahui hal-hal yang penting. Setelah itu guru boleh menjalankan aktivitas penulisan dan sebagainya.
11.   Teknik Forum
a.  Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa orang untuk merencanakan suatu gagasan dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tema, yang dapat dijalankan secara formal.
b.  Teknik forum merupakan salah satu aktivitas yang sesuai, di mana pelajar akan bertukar pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
c. Untuk mempermudah aktivitas ini, tema forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan sesuai  dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat dan umur pelajar.
12.   Teknik Pembahasan
a.  Bahasan ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logis dan idea yang tersusun.
b.Teknik pembahasan ini sesuai untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah. Diantara manfaat teknik ini ialah :
1).    Memperkembangkan kecakapan berkomunikasi yang berkesan.
2).  Melatih berfikir dengan jernih dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur.
3).  Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan sesuai.
4).    Mengemukakan gagasan secara rasional, kritis dan kreatif.
5).    Melatih kemahiran mendengar, berbicara, membaca dan menulis.
6).    Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahasa di kalangan pelajar.
7). Perkembangan kebolehan berbahasa dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepemimpinan.

13.   Teknik Kuiz
Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C). Aktivitas kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah-sekolah Inggris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.
Tujuannya ialah :
a. Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.
b.     Pelajar dapat mengulang materi sambil bersantai.
c. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soal-soal teka-teki.
d.     Pelajar dapat belajar kaidah cara berfikir yang baru.
e.  Membantu pelajar memahami sistem bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
f.    Terdapat dua bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini yaitu :
1).    Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktivitas rangsangan, pengayaan, pemulihan dan pengukuhan.
2).    Kuiz sebagai aktivitas pertandingan meliputi pertandingan antar pelajar.[2]

BAB III
PENUTUP
A.     Kesimpulan
Dari pembahasan Teknik Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Arab dapat kami simpulkan sebagai berikut :
1.    Tekhnik-tekhnik yang dikenal dalam pengajaran bahasa antara lain : Teknik latih tubi, Teknik simulasi, Teknik main peranan, Teknik sumbangsaran, Teknik permainan bahasa, Teknik soal jawab, Teknik bercerita, Teknik drama, Teknik inkuiri, Teknik perbincangan, Teknik forum, Teknik pembahasan, Teknik kuiz.
2. Tujuan Teknik tersebut adalah menarik minat murid, menambah perhatian siswa, membangkitkan rasa ingin tahu.
3.    Isi Teknik Latih - Tubi yaitu dengan aktivitas pengulangan fakta-fakta atau kecakapan yang dipelajari. Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, dan berfikir. Mengikuti teknik ini, perhatian akan diberikan kepada lima aspek kebolehan menggunakan bahasa yaitu : Sebutan (accent), Tata bahasa (grammar) Perbendaharaan kata (vocabulary), Kefasihan (fluency) Kefahaman (comprehension). Teknik Simulasi yaitu dengan menggunakan kemahiran belajar. Pelajar diwajibkan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Melalui teknik ini berbagai kemahiran dapat digabungkan dan ditingkatkan terutama dalam kemahiran membaca dan menulis. Teknik Main Peranan yaitu pelajar diberi peran sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Pelaku-pelakunya mencoba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikannya sendiri berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Teknik Sumbangsaran yaitu dengan menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kreatif dan bukan pembelajaran secara analitis. Setiap orang diberi peluang untuk mengemukakan cadangan. Pelajar haruskan menyumbang beberapa idea. Teknik Permainan Bahasa yaitu dengan mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Aktivitas yang dijalankan akan menggunakan berbagai kemahiran berbahasa diantaranya kemahiran mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Teknik Soal – Jawab yaitu dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soal-soal yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar disuruh menjawab semampunya. Teknik Bercerita yaitu dengan latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Kaji cerita itu dan coba masukkan aspek-aspek bahasa. Boleh menggunakan gambar, atau objek-objek sebenarnya. Teknik  Drama yaitu dengan menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan lain-lain) yang berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Teknik Inkuiri yaitu dengan merangkum aspek-aspek soal penyelidikan untuk mendapatkan jawaban atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. Memberi latihan yang dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Teknik Perbincangan yaitu dengan mengeluarkan dan mengulas pendapat tentang sesuatu pembahasan, pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan di kalangan pelajar dan dalam pengawasan seorang guru. Guru menarik perhatian murid kepada tema perbincangan yang akan dijalankan. Guru membagi murid menjadi beberapa kelompok kemudian memilih seorang ketua bertanggungjawab untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dengan baik. Guru kemudian menugaskan setiap kelompok salah seorang untuk berdiskusi dengan kelompok lain. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kelompok ke  kelompok yang lain, maka guru menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan ke arah yang betul. Setelah perbincangan selesai, guru boleh meminta laporan dari setiap kelompok. Hasil perbincangan boleh dicatat  di papan tulis untuk mengetahui hal-hal yang penting. Setelah itu guru boleh menjalankan aktivitas penulisan dan sebagainya. Teknik Forum yaitu dengan sesi perbincangan yang melibatkan beberapa orang untuk merencanakan suatu gagasan dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tema, yang dapat dijalankan secara formal. Teknik Pembahasan yaitu dengan memperkembangkan kecakapan berkomunikasi yang berkesan. Teknik Kuiz yaitu dengan dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktivitas rangsangan, pengayaan, pemulihan dan pengukuhan. Sebagai aktivitas pertandingan meliputi pertandingan antar pelajar.
B.    Saran
Dengan bermacam-macam teknik dalam pembelajaran bahasa tersebut hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA


http://abihulwa.blogspot.com/2009/04/teknik-pengajaran-dan-pembelajaran.html
http://bobezani.tripod.com/teknik.htm
http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/08/teknik-pembelajaran-dan-pengajaran.html


[1] http://abihulwa.blogspot.com/2009/04/teknik-pengajaran-dan-pembelajaran.html

[2] http://bobezani.tripod.com/teknik.htm


  

MATERI TERKAIT:

Judul: TEKNIK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB
Rating Blog: 5 dari 5
Ditulis oleh : mas mahmud
Terima kasih, Anda telah berkunjung di blog ini dan membaca makalah TEKNIK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB. Jika ingin menyalin harap ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri atau menyertakan link URL ini : http://mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/08/teknik-pembelajaran-dan-pengajaran.html, Terima kasih atas perhatiannya.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger